ART PROJECTS
   
 
 
Oil Paintings
Watercolor Paintings
Distributed Works
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
          

 

จิตรกรรม วรรณรัตน์ ตั้งเจริญ

วรรณรัตน์ ตั้งเจริญ (อินทร์อ่ำ) ศึกษาศิลปะเบื้องต้นที่โรงเรียนเพาะช่าง (2506-2511) ศึกษาต่อที่ วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร (2512-2514) ศึกษาการเขียนภาพสีน้ำที่ Mount Vernon College กรุงวอชิงตัน ดีซี (2519) ศึกษาศิลปะและศิลปะเครื่องประดับที่ Bemidji State University มลรัฐมินนิโซตา สหรัฐอเมริกา(2520-2521)

การศึกษาศิลปะที่โรงเรียนเพาะช่าง  สถาบันการศึกษาศิลปะที่วางรากฐานทางศิลปะให้ไว้กับสังคมไทย  สถาบันการศึกษาศิลปะที่พยายามสร้างดุลยภาพกระแสตะวันออกและไทยเข้าไว้ด้วยกัน  จิตรกรรมขั้นพื้นฐานดังกล่าว ได้แสดงออกถึงการเขียนภาพระบายสีที่กล้าแสดงออก  ริ้วรอยพู่กันเข้มแข็ง  สีสรรพ์หลากหลาย  ไม่ยึดติดกับรูปทรงและสีสรรพ์ตามธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมากนัก มีความเป็นตัวของตัวเองตามสมควร  เคยร่วมนิทรรศการจิตรกรรมนามธรรม สีทับซ้อน รอยพู่กันหยาบ สีและริ้วรอยพู่กันผสานกันทั้งพื้นภาพ

เมื่อเข้าศึกษาต่อทางศิลปะที่ วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) เป็นศิษย์ของ ศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธุ์ นักวิชาการและนักสร้างสรรค์ศิลปะกระแส American Abstract Expressionism ที่เบ่งบานสุดขีดในสหรัฐอเมริกา ส่งกระแสอิทธิพลไปทั่ว นอกจากนั้น  ยังมีอาจารย์ Peter Stake อาจารย์ชาวอเมริกันที่มาร่วมสอนอยู่ด้วย งานจิตรกรรมเป็นที่ชื่นชอบของอาจารย์เป็นอย่างมากด้วย

เมื่อได้มีโอกาสไปศึกษาต่อทางศิลปะที่สหรัฐอเมริกา ได้เข้าศึกษาจิตรกรรมสีน้ำที่ Mount Vernon College ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี การศึกษาครั้งนั้นได้ปูพื้นฐานการเขียนภาพสีน้ำไว้อย่างดียิ่ง  หลังจากนั้น ได้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ทางด้านศิลปศึกษาและศิลปะเครื่องประดับ ศิลปะเครื่องประดับเป็นศิลปะอีกด้านหนึ่งที่ชื่นชอบมาก ศึกษาที่ Bemidji State University มลรัฐมินนิโซตา ซึ่งแถบนั้น เรี่ยกกันว่า เมืองตู้เย็นแห่งสหรัฐอเมริกา (Refrigerator of USA.)  หนาวเย็นจับใจ แล้วประสบการณืที่หลากหลายก็ส่งผลมาสู่งานจิตรกรรมและงานสร้างสรรค์อื่นๆ สืบมา

จิตรกรรมสีน้ำมัน (Oil Painiing)

จิตรกรรมสีน้ำมัน  สามารถวิเคราะห์และแยกลักษณะ ดังนี้

 • Human in Action ประมาณปี 2512-2514
 • Atmosphere and Pointillism ประมาณ 2532-2539
 • Integrated Figure and Ground ประมาณปี 2548-2549
 • Free Hand and Action ประมาณปี 2550-2551
 • Constructive Image ประมาณ 2554
 • Synergetic Image ประมาณ 2555

งานจิตรกรรมในช่วงที่ศึกษาที่ วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร เป็นงานที่กล้าแสดงออก Action Painting ที่มีพลัง  ส่วนใหญ่จะเป็นจิตรกรรมภาพคน ผู้หญิงและผู้ชาย ใช้แปรงทาสีและพู่กันระบายสี ริ้วรอยแปรงทาสีและพู่กันขนาดใหญ่  ตัดสินใจและระบายสีอย่างรวดเร็ว  ฉับพลันทันใด  แสดงการเคลื่อนไหวทั้งพื้นภาพ  ภาพผู้ชายชุดหนึ่งแสดงการเคลื่อนไหวด้วยกิริยาท่าทางและมิติใกล้-ไกล  ระบายสีออกสีน้ำตาล  เยลโลว์โอเกอร์  สีดำ  อย่างมีพลัง

Atmosphere and Pointillism ( 2532-2539) นับเป็นช่วงเวลาหลายปีที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง เป็นภาพทิวทัศน์และดอกไม้ที่ชื่นชอบ  เปิดนิทรรศการผลงานจิตรกรรมหลายต่อหลายครั้ง ทั้งภาพทิวทัศน์และภาพดอกไม้ พยายามแสดงบรรยากาศ (Atmospheric Perspective) ด้วยบรรยากาศแสง สี ด้วยจุด (Points) ด้วยพู่กัน  ทั้งการสร้างบรรยากาศด้วยแสงสี และกระบวนการระบายสีเป็นจุด  กระจายไปทั่วพื้น  สร้างประกายแสง สร้างการสั่นไหว (Vibration) บนพื้นภาพ

Integrated Figure and Ground (2548-2549) อีกช่วงเวลาหนึ่ง  พัฒนาสู่ภาพดอกไม้  ที่ป้ายระบายสีอย่างอิสระเสรีมากขึ้น  ผสานภาพและพื้นให้เป็นสิ่งเดียวกัน  เป็นผลึกหรือเป็นกลุ่มเดียวกัน  มีภาวะการเคลื่อนไหว  การถ่ายเทเข้าหากัน  ผสานกัน  กลมกลืนกัน  มีความเป็นนามธรรมที่สกัด (Extraction) จากธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  แม้จะมีภาพหน้าคนอยู่ด้วยภาพหนึ่ง  บุคลิกลักษณะและอาการเคลื่อนไหวก็เป็นแบบเดียวกัน

Free Hand and Action (2550-2551) นับเป็นงานจิตรกรรมภาพคนและภาพดอกไม้สีน้ำมัน  ที่แปลกแตกต่างมากขึ้น  เป็นความพยายามหรือเป็นการพัฒนาการช่วงเวลาหนึ่ง  ทั้งภาพคนและภาพดอกไม้จำนวนใกล้เคียงกัน  ระบายภาพคนอย่างอิสระมาก  รอยพู่กันรุนแรง  ทิ้งพื้นผ้าใบให้ผสานสัมพันธ์กับสีที่ระบายลงไป  กลุ่มสีคล้ำ น้ำตาล แดง เหลืองเข้ม เหลือง ดำ  สร้างพลังไว้อย่างเข้มแข็ง  เป็นภาพคนในลักษณะนามธรรม ภาพดอกไม้สะท้อนความมั่นใจและการตัดสินใจอย่างฉับพลัน

Constructive Image (2554)  ผลงานส่วนใหญ่ในช่วงเวลานี้  เป็นภาพทิวทัศน์สถาปัตยกรรม (Architecture Painting) ที่แสดงโครงสร้างอย่างเด่นชัด แข็งแรง และมักใช้สีหนักหรือสีอ่อน แต่งแต้มสะท้อนเส้นขอบ ขอบรูปทรงสถาปัตยกรรม หรือบริเวณที่ตัดกับแสง สร้างบุคลิกลักษณะของจิตรกรรมทิวทัศน์สถาปัตยกรรมอีกลักษณะหนึ่ง  ยังคงรักษาความเด็ดขาด ตรงไปตรงมา ได้อย่างน่าสนใจ  งานส่วนหนึ่งติดตั้งอยู่ที่ Swutel มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Synergetic Image (2555-)  ผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันหลัง 2555 เป็นจิตรกรรมที่มีข้อน่าสังเกตหลายด้าน  แม้การสร้างสรรค์จิตรกรรมจะแสดงออกเป็นช่วงเป็นตอน  แต่ถ้าพิจารณาในเชิงการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการ  จะพบปรากฏการณ์ใหม่บนพื้นภาพเกิดขึ้นเสมอ  ซึ่งปรากฏการณ์ใหม่นั้น  ก็สะท้อนประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญเดิมซ่อนอยู่ด้วยในแง่มุมต่างๆกัน งานจิตกรรมดอกไม้ในช่วง Synegetic Image เป็นการแสดงออกที่สะท้อนตัวตน  การตัดสินใจ โครงสร้าง สีสรรพ์ การผสานรูปและพื้น บรรยากาศแสงสี คลุกเคล้าอยู่ด้วยกันอย่างน่าสนใจ

 จิตรกรรมสีน้ำ (Watercolor Painting)

พื้นฐานการเขียนภาพสีน้ำจาก ศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธุ์ และ Mount Vernon College การสร้างสรรค์จิตรกรรมสีน้ำ การสอนจิตรกรรมสีน้ำ ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับจิตรกรรมสีน้ำ ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมทั้งการสอนการเขียนภาพสีน้ำตามอัธยาศัย ให้กับผูคนที่รักการเขียนภาพสีน้ำเป็นงานอดิเรก ย่อมเป็นทั้งรากฐาน และเป็นภาพสะท้อนจิตรกรรมสีน้ำได้เป็นอย่างดี  สามารถแยกบุคลิกลักษณะได้ ดังนี้

 • Creative Flower Painting ประมาณปี 2530-2531
 • Flower and Layers of Color ประมาณปี 2532-2535
 • Flower and Atmosphere ประมาณปี 2536-2538
 • Landscape and Watercolors Painting ประมาณปี 2541-2542
 • Simple Form of Flowers ประมาณ 2552 เป็นต้นมา

Creative Flower Painting (2530-2531) ช่วงเวลาแรกที่เขียนภาพสีน้ำจำนวนมาก เปิดนิทรรศการผลงานจิตรกรรมสีน้ำหลายครั้ง  จิตรกรรมสีน้ำในช่วงแรกเป็นภาพผลงานขนาดเล็ก  แสดงออกซึ่งกระบวนการสร้างสรรค์หลากหลายวิธีการ  หลากหลายลักษณะ  จะพบหุ่นหรือแบบแปลกๆ ไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ ผัก ผลไม้ มีวัตถุประกอบหลากหลาย เช่น ขวดโหล แจกัน จาน ตะกร้า กล่องพลาสติก ผ้า กระจก มีการจัดวางหุ่นแปลกแตกต่างกันออกไป  จัดองค์ประกอบเป็นภาพซ้อน ภาพคู่ ภาพในกระจกเงา (Mirror Image) ใช้พื้นระนาบ เส้นตรง จัดแบ่งหรือจัดองค์ประกอบบนพื้นภาพ ผลงานที่แสดงออกและสร้างสรรค์หลากหลายน่าสนใจ

Flower and Layers of Color (2532-2535) จิตรกรรมสีน้ำภาพดอกไม้พัฒนาในปี 2532 นี้  เป็นภาพดอกไม้ที่  เป็นช่อ เป็นกลุ่ม ดอกไม้ในแจกัน ดอกกุหลาบ ดอกชะบา ดอกเข็ม ดอกบัว เป็นภาพขนาดมาตรฐาน  สร้างสรรค์ชั้นของสีน้ำที่ระบายทับซ้อนกันหลากหลาย  ระบายสีภาพและพื้นผสานกัน  สีลื่นไหล แจกันโปร่งใส ดอกไม้สีสดใสหลากสี

Flower and Atmosphere (2536-2538) แม้ช่วงนี้จะมีผลงานไม่มากนัก แต่ภาพเขียนเหล่านั้นก็สะท้อนประสบการณ์ สะท้อนทักษะการระบายสี และสะท้อนบรรยากาศที่ห่อหุ้มดอกไม้อย่างงดงาม บางภาพมีเส้นสีตกแต่งเพียงเล็กน้อย  หลายภาพแสดงน้ำหนักสี พื้นที่ว่าง บริเวณภาพและพื้นอย่างนุ่มนวล

Landscape and Watercolor Painting (2541-2542) ในช่วงเวลานี้  แสดงภาพผลงานที่เป็นภาพทิวทัศน์สถาปัตยกรรม ภาพวัด โบสถ์วิหาร เจดีย์ เป็นส่วนใหญ่  มีภาพทิวทัศน์ที่เป็นภาพป่าและขุนเขาอยู่ด้วย  ภาพไม่มากนัก แต่ก็ได้แสดงออกให้เห็นการผสานความนุ่มนวล เทคนิคการะบายสีน้ำเฉพาะตัว  ผสานกับโครงสร้างที่แข็งแรงของศาสนสถานได้อย่างน่าสนใจ

Simple Form of Flowers (2552 เป็นต้นมา) ส่วนใหญ่เป็นจิตรกรรมสีน้ำภาพดอกไม้ที่แสดงโครงสร้างดอกไม้เรียบง่าย  ดอกไม้หลากหลายชนิด  ระบายสีแสดงออกอย่างง่ายๆ  ระบายสีแสดงการตัดสินใจอย่างอัตโนมัติ  ฉับพลันทันใด แสดงตัวตนได้อย่างดี

ด้วยความถนัดและความสนใจหลากหลายด้าน  ทั้งอาชีพความเป็นครูบาอาจารย์ที่มีความรับผิดชอบมากมาย  งานศึกษาค้นคว้าวิจัย  งานเขียนตำรา หนังสือ  งานสร้างสรรค์จิตรกรรม  งานสร้างสรรค์ศิลปะเครื่องประดับ  งานวรรณกรรม  ความรับผิดชอบและความหลากหลายที่สัมพันธ์กับอาชีพ  ย่อมท้าทายสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งอย่างแน่นอน  Copyright @ 2013 Marneumek All rights reserved.