จิตรกรรมนามธรรม (Abstract Paintings)
วิรุณ ตั้งเจริญ


ภาพผลงานจิตรกรรมที่สะท้อนออกมาจากความรู้สึกนึกคิดภายใน ซึ่งเกิดจากการรับรู้ (to perceive) โลกภายนอก สร้างภาพความคิด ภาพในสมอง แล้วแสดงออกเป็นผลงานศิลปะ เป็นภาพที่ไร้รูปร่างหน้าตา ไร้ตัวตนจากโลกภายนอก หรือไร้เรื่องราว (Nonrepresentational Paintings) ภาพสะท้อนจากจิตใต้สำนึก (Subconsciousness) ตามแนวคิดจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis) ของฟรอยด์ (Sigmund Freud)   
แกะรอยอารี สุทธิพันธุ์ : ศิลปินแห่งชาติ
ผู้ชื่นชมเปลวไฟจากอดีตและปฏิเสธขี้เถ้าจากอดีต
วิรุณ ตั้งเจริญ

ท่ามกลางกระแสตื่นตะวันตกจากอดีต กระแสศิลปะหลักวิชาและการสร้างอนุสาวรีย์ ได้แพร่สะพัดเข้าสู่สังคมไทย ได้วางกรอบไว้อย่างจำกัด ท่านอาจารย์อารี สุทธิพันธุ์ ได้แสดงปฏิกิริยาอย่างเข้มแข็ง เพื่อพัฒนากระบวนการศึกษาค้นคว้า กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ แล้วศิลปะสมัยใหม่ในสังคมไทยอีกทางเลือกหนึ่ง ก็แสดงปฏิกิริยา เพื่อพัฒนาการสร้างสรรค์ศิลปะในสังคมไทยสืบไป   
วิวัฒนาการจิตรกรรมสีน้ำในประเทศไทย
วรรณรัตน์ ตั้งเจริญ

จิตรกรรมสีน้ำในประเทศไทยได้แสดงบทบาทขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมเด็จฯเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์wซึ่งแสดงอัจฉริยภาพทางศิลปกรรมหลายด้านได้ทรงสร้างสรรค์จิตรกรรมสีน้ำในลักษณะศิลปะ เชิงพรรณนาได้อย่างงดงามหลังจากนั้นระหว่างรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ระบอบประชาธิปไตยพุทธศักราช 2475    
Synergetic Image (2555)
๏ฟฝ๏ฟฝรณ๏ฟฝัต๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝิญ

๏ฟฝลงาน๏ฟฝิตรก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝีน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัน๏ฟฝ๏ฟฝัง 2555 ๏ฟฝ็นจิตรก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝีข๏ฟฝอน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝังเกต๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยด๏ฟฝาน ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝรค๏ฟฝิตรก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝสด๏ฟฝ๏ฟฝอก๏ฟฝ็นช๏ฟฝวง๏ฟฝ็นตอน ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาพิจ๏ฟฝรณ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝิง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝยน๏ฟฝลง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอพัฒ๏ฟฝาก๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝะพ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝรณ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ่บน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาพ๏ฟฝิด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ   
การรับรู้และจินตภาพ
วิรุณ ตั้งเจริญ

พัฒนาการศิลปะจากวิญญาณนิยม (Animism) มาสู่ความคิดเกี่ยวกับเทพ สมมติเทพและศาสนา ได้กลายเป็นฐานความคิดสำคัญสำหรับความประณีตวิจิตรบรรจง จิตนิยม และจิตวิญญาณ ในเส้นทาง ของ วิจิตรศิลป์ หรือ “Fine Arts” เมื่อโลกยุคใหม่พัฒนามาสู่ปรัชญาความคิดที่เชื่อมั่นในเสรีภาพ เชื่อมั่นในสังคมประชาธิปไตย อำนาจของชนชั้นกลาง การปฏิวัติอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษาสมัยใหม่ และการดำรงชีวิตสมัยใหม่    
วัฒนธรรมและนวัตกรรมความคิดเชิงระบบเพื่อการพัฒนาองค์กร
วิรุณ ตั้งเจริญ

เมื่อเรากล่าวถึง “วัฒนธรรม” เป็นที่ทราบกันเป็นอย่างดีว่า “ธรรม” คือธรรมชาติ ความจริง ความดีงาม “วัฒนะหรือวัฒนา” คือความเจริญ ความงอกงาม “ว” ในภาษาบาลีและสันสกฤตเป็น “พ” ในภาษาไทย “พัฒนะหรือพัฒนา” คือการเปลี่ยนแปลง การทำให้เจริญงอกงาม “วัฒนธรรม” จึงเป็นไปในทางบวกและต้องเปลี่ยนแปลงให้เจริญงอกงาม มีพลวัตอยู่ตลอดเวลา เปลี่ยนแปลงไปในทางดีงามให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโลก เปลี่ยนแปลงสังคม เปลี่ยนแปลงโดยมีฐานรากและตัวตนของความดีงาม   
 
  Copyright @ 2013 Marneumek All rights reserved.